Zwrot kosztów podróży

W celu refundacji kosztów podróży uczestnicy powinni przedłożyć następujące dokumenty:

W przypadku posiadania biletu w obie strony, ubiegający powinien przedłożyć kserokopię tego biletu oraz przedstawić do wglądu oryginał.